ऐशी अव्यक्त हे भिंती । विश्‍वचित्राकारें मिरवती -1

‘अहं ब्रह्मास्मि’ हा चुना । काढुनि लेपें योजिलीं नाना -2

पंचभूतांचा हा रंग । भरोनि प्रकृति हें अष्टांग -3

कल्पना हे चितारिणी । करी नामासारिखी रेखणी -4

लेप उपटती जाती क्षय । परि भिंती हे अक्षय -5

 भिंती नाहीं आदि अंत । हाचि योग्यांचा सिद्धांत -6

सोहिरा म्हणे लेपाचा पसर । मोडिल्या भिंतीचा पडे विसर -7