वासना हे विषयांची बुडविल आम्हां ।
यास्तव तुझें स्मरण करावें सदैव परब्रह्मा ॥धृ॥

पदार्थ अवघे अनुकूल झाल्या, गर्वा चढविल आम्हां।
काळें करोनि प्रतिकूल झाल्या फुकट रडविल आम्हां ॥1॥

कोठील कोण मी पाहूं जातां, मध्येंचि अडविल आम्हां।
जन्ममरण या दुर्घट र्गभवाशीं, अखंड पाडिल आम्हां ॥2॥

मृगजलवत संसार यांतील, सुखदु:ख घडविल आम्हां।
घडी घडी तजविज करितां चितेंखालिंच सडविल आम्हां ॥3॥

दृष्टी पडल्या दृश्य भास हा, मोहचि जडविल आम्हां ।
देहीं असोनि सर्व प्रकाशक आत्मा दडविल आम्हां॥4॥

म्हणे सोहिरा त्रिविधतापीं अखंड कढविल आम्हां।
मोक्षपदाचा मार्ग निरोधुनि, आंतचि तुडविल आम्हा ॥5॥