तसा तूं भज रे अपुल्या मुळाला - धृ

न दावितां गोडी गुतुनियां चाडीं
शोधुनि काढि जशि मुंगि गुळाला - 1

कोठें तें वन कोठें जीवन
धांवत कोरि भ्रमर जैसा कमळाला - 2

चंदन अंग  उमजुनि चांग
जडला तो नाग जसा किं परिमळाला - 3

म्हणे सोहिरा देवभक्त एकचि होती
ज्योतीला ज्योती मिळोनि जाय,
जसें लवण जळाला - 4