अभ्यासी मन लाव प्राण्या मोक्षपदाप्रति पाव रे - धृ.

दोरचि परि हा भुजंग भासत प्रपंच तद्वत माव
नित्य अनित्य विलोकुनि अंतरिं दृढ धरीं सद्भाव रे -1

शमदम साधुनि घालिं निरंतर संतसमागम नाव
उपरम उजरा सोहं झेलित भवनदितरणोपाव रे -2

इडा पिंगळा आकळुनि घेईं सुषुम्नेमाजी धांव
निमग्न होउनि ब्रह्मानंदीं परमसुख हें पाव रे -3

उपनिषदांचा अर्थ भरित निर्गुणसमुच्च गांव
म्हणे सोहिरा स्वयंप्रकाशक आत्मकळेचा प्रभाव रे -4