लागला निदिध्यास अविनाशसुखाचा - धृ.

निराकार निर्गुण निरंजन निरामयाचा - 1

धन्य हें मौन्य, महाशून्य चैतन्य अखंडिताचा - 2

ज्ञान निरवधि, सहजसमाधी, सकळकळानिधीचा - 3

कलिमलदहन, गहन मनमोहन, दयार्णवाचा - 4

कायादंडन, नलगे मुंडन, नलगे रूका हा सदा फुकाचा - 5

निष्काम आराम, हा राम, कल्पद्रुमाचा - 6

दुमदुमिलें अंबर, स्थिरावली नजर, होता हे गजर,  अनाहतध्वनींचा - 7

म्हणे सोहिरा दास उदास, हा छंद सदा सच्चिदानंदाचा - 8