विसरूं नको तो देव जो हरि साक्षिभूत स्वयमेव ॥धृ॥

तारुण्यकाळीं पुण्यदशेचा, होऊं पाहतो चेव
रंगरुपाला भुलूं नको तूं पहात स्त्रियांचे टेव -1

अंतकाळ हा न पवे तोंवरि भवसागर हा पेंंव
वैराग्यविवेकें संगाविरहित सदैव सुख हें सेव - 2

पराधीनता पावेल तेव्हां विस्मय पडेल भेव
स्वहच्छ असणें यास्तव घरघर भिक्षा मागुनि जेव -3

म्हणे सोहिरा त्यावांचुनि हें शरीर केवळ शेव
स्वयंप्रकाश सत्ता ज्याची चालवि हे अवयेव - 4