रामरूप झाले प्राणी - धृ
.
अंतरीं दीपक उजळला । मी कोण कळला ।
अभिमान गळला । मिळोनि गेले निर्वाणीं - 1

निरंजनाला, आणि मनाला ।
जशी भेट होउनी लवणाला । रिघालें पाणी -2

मिळोनि आकाश, आणि सुप्रकाश ।
श्‍वासोच्छ्वास राहिला प्राणीं - 3

म्हणे सोहिरा आपण तरणें, जग उद्धरणें ।
निघती भगवद्वाणी - 4