छंद लागला हो अखंड श्री नाथजीचा ॥धृ॥

सहज हरिख जेथ नाहीं रुपरेख । तो हा देख गोरखनाथजीचा ॥1॥

मनमोहन गहन सज्जनरंजन । अलख निरंजनजीचा ॥2॥

नि:संग निष्काम कल्पद्रुम हा आराम । सहज आत्माराम नाथजीचा ॥3॥

सोहिरा म्हणे भोगी ना त्यागी अनाहत शिंगी । विराजे राजयोगी जोगी नाथजीचा ॥4॥