आरंभ रंभ:स्तंभ निरालंब स्वयंभचि झालों - धृ.

मूळ आलें हातां पाहतां पाहतां, आंतचि निमालों ।
सोऽहंबीज, निजगुज । बुझोनियां ठेलों - 1

संगचि सोडी, आत्मा आवडी, झाली हे जोडी ।
मनाच्या ओढी, अनेक मोडी, लागलि हे गोडी - 2

सोहिरा म्हणे सये तन्मय, मुरलें उरलें चिन्मय ।
आपणा गांठी, पडली मिठी, दिठी परतोनि नये - 3