गुरूजी जोशी ऑलख ऑलख आलख जागे रे - धृ

विरक्तरंगें ज्ञानगंगे स्थान तृप्त वैराग्यें, विभूति अंगें
निपट नागे रे ! नागे रे ! नागे रे - 1

संसार न ठावा  शून्य विसावा रूप,
अभावाचा रिघावा, नाहीं अनावा, गोसांवी मौनि
बावा रे ! बावा रे ! बावा रे !- 2

आनंद छोटा, प्रेमाच्या जटा, त्रिवेणी वाटा,
निघे गोल्हाटा, अवधूत मोठा रे ! मोठा रे ! मोठा रे ! - 3

वीतरागी अनुरागी, भोगी ना त्यागी, अंतरीं नि:संगी,
विराजे राजयोगी रे ! योगी रे ! योगी रे ! - 4

सोहिरा म्हणे या अंधाला , न पाहतां गेला, उर्ध्वपंथें आला,
प्रेमपुरीं न्हाला, जीवनकळा बीज प्याला रे ! प्याला रे ! प्याला रे ! - 5