जयाचें ते स्वरूप । वेदांसी अमूप ।
तेथें कोण माप । करू सके -1

जयाचे पवाडे । बोलों जातां तोंडें ।
ब्रह्मादिक वेडे । झाले जेथ -2

ऐसा आत्माराम । भावोनि आराम ।
जेथ सर्व काम । हारपळे -3

सोहिरा म्हणे ज्याचा । परिकर साचा ।
आपुले मुळींचा ठाव दावी -4