हंसाचा चारा । न इच्छिसी वायस ।
आणि मेल्या मांस । भक्षितील त्याचे - 1

नागसरीचें सूख दिवडा केविं कळावे ।
उंदीरचि गिळावे । त्याणें पैं गा - 2

अग्निमाजी सती । एकलीच जळे ।
आणि पहावया मिळे । सकळ जन -3

तैसा कोणी न झोंबे । साधूच्या आनंदा ।
आणिक करावया निंदा । कित्येक मिळती -4

सोहिरा म्हणे यांत आमुचें काय गेलें ।
तुमचेचिं केलें पावाल तुम्ही - 5