झाले हो सुख चिन्मय बाई - धृ

भाव हरला, बोध मुरला,
प्रकाश उरला, सांगो मी कायी - 1

रूपरेखेविण मीनलें बाळक
अहं ओवाळुनि घेउं बलाई - 2

सोहिरा म्हणे आतां मिळणें ओवाळणें
हारुनि मी मज उरलें नाहीं  - 3