निज निलय निवासी जोगी हो - धृ

नित्य निरंजनिं निद्रा  चिन्मय लेउनि कानीं मुद्रा -1

अखंडित सोऽहं जप शिरिं तन्मयाचा टोप - 2

सर्व वृत्ती तांगडिया चाले पश्‍चिमे गोधडिया - 3

भक्ति-वैराग्यें वाहविली  शुद्ध सत्व ज्याची सैली - 4

अनुहात शिंगी वाजे तेणें गगनमंडळ गाजे - 5

नादबिंदू कलाज्योती अंगिं लावूनी विभूती - 6

भोगी असतां जो वितरागी सोहिरा म्हणे राजयोगी - 7