त्या देवाचें तूं दर्शन घे
संसार - मोहांतुनि त्वरित निघे ॥धृ॥

आदि मध्य ना अंत जयाला नेति नेति म्हणती वेद तयाला
ज्या पासुनि ॐकारहिं झाला ब्रह्मा विष्णू हर हे तिघे - 1

अगम अगोचर सत्ता ज्याची सहज लीला हे त्याची
जारज स्वेदज अंडज उद्भिज ज्यापासुनि हें सहज निघे - 2

दृश्य सकळही निवडुनि पाहतां निरालंबिं राहतां
प्राणापान उर्ध्वही वाहतां आनंदभुवनीं मन हें रिघे - 3

म्हणे सोहिरा शून्याकार रूप नाहीं आकार
परब्रम्हचि निर्विकार अंतरिं बाहेर अवघें -4